Cl.3 การสบฟันที่ผิดปกติแบบที่ 3

เรียนจัดฟัน เปิดรับรุ่น 6 แล้ว : เริ่มเรียน 19 พค. 2021

 
 

Cl.3 malocclusion คือการสบฟันที่ผิดปกติแบบที่ 3 ซึ่งมีความผิดปกติของความสัมพันธ์ของขากรรไกรบนและล่าง ตรงข้ามกับแบบที่ 2  เช่น ขากรรไกรล่างใหญ่กว่า ขาหรรไกรบน, ขากรรไกรบนปกติแต่ขากรรไกรล่างยาวมากกว่าปกติ หรือ ทั้งสองแบบผสมกัน

เรียนจัดฟัน เปิดรับรุ่น 6 แล้ว : เริ่มเรียน 19 พค. 2021