Cl.2 การสบฟันที่ผิดปกติแบบที่ 2

Cl.2 malocclusion คือความผิดปกติของความสัมพันธ์ของขากรรไกรบนและล่าง เช่น ขากรรไกรบนใหญ่กว่า ขาหรรไกรล่าง, ขากรรไกรบนปกติ แต่ขากรรไกรล่างสั้น หรือ อาจจะเป็นทั้ง 2 แบบ

“To teach is to learn twice.”

Joseph Joubert

เรียนจัดฟัน เปิดรับรุ่น 6 แล้ว : เริ่มเรียน 19 พค. 2021

 
 

เรียนจัดฟัน เปิดรับรุ่น 6 แล้ว : เริ่มเรียน 19 พค. 2021