200+ คน

จำนวนคนที่สนใจ

20+ คน

จำนวนคนที่รับสมัคร

1200+ ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงที่เรียน

เรียนจัดฟันแบบ On site เปิดรับรุ่น 7  : เริ่มเรียน ประมาณ พค. 2023

 
 

Dark Blog - บทความสายดาร์ค