กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน

ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร (ความลับ)

  ชื่อ นามสกุล (ไทย)*

  ชื่อ นามสกุล (อังกฤษ)*

  หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน*

  เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์*

  วันเกิด*

  โทร

  อีเมล*

  Line ID

  Facebook Account

  รูปถ่ายหน้าตรง (ให้ใช้ไฟล์ภาพ (Choose file) เท่านั้น และขนาดไม่เกิน 1 Mb.)

  ทะเบียนบ้าน (ให้ใช้ไฟล์ภาพ (Choose file) เท่านั้น และขนาดไม่เกิน 1 Mb.)

  บัตรประชาชน (ให้ใช้ไฟล์ภาพ (Choose file) เท่านั้น และขนาดไม่เกิน 1 Mb.)

  ใบประกอบโรคศิลป์ (ให้ใช้ไฟล์ภาพ (Choose file) เท่านั้น และขนาดไม่เกิน 1 Mb.)

  ประวัติการศึกษา

   1.ประวัติการศึกษาระดับป.ตรี โท เอก (ในระบบ)


   2.ประวัติการศึกษาระดับป.ตรี โท เอก (ในระบบ)


   3. ประวัติการศึกษาระดับป.ตรี โท เอก (ในระบบ)


   -------- -------- -------- -------- ---------- ----------- ------------- -------------- -----

   1.ประวัติการเข้ารับการอบรมพิเศษ (นอกระบบ)

   2.ประวัติการเข้ารับการอบรมพิเศษ (นอกระบบ)

   3.ประวัติการเข้ารับการอบรมพิเศษ (นอกระบบ)

   ประวัติการทำงาน (สามารถลงได้มากกว่า 1 สถานที่)