Cl.1 การสบฟันที่ผิดปกติแบบที่ 1

เรียนจัดฟันแบบ On site เปิดรับรุ่น 7  : เริ่มเรียน ประมาณ พค. 2023

 
 

Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.

– Albert Einstein

Cl.1 การสบฟันที่ผิดปกติแบบที่ 1 เป็นการแบ่งลักษระการสบตามลักษณะโครงสร้างของขากรรไกรบน/ล่าง ที่มีขนาดของขากรรไกรบน/ล่างที่สมดุลย์กัน แต่มีความผิดปกติที่

  • การเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันเก ฟันขึ้นผิดที่ ฟันเกิน ฟันหายไปแต่กำเนิด ฟันหายไปจากฟันผุ เหยิน
  • ขนาดของขากรรไกรบน/ล่างมีขนาดใหญ่มากกว่าปกติ เช่นที่เราเรียกว่า ฟันเหยิน หน้าเหมือนคนอัฟริกัน หน้าอูม

ภาพแสดงก่อนและหลังการรักษา

Cl.1 การสบฟันที่ผิดปกติแบบที่ 1 ประเภท การเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันเก เหยิน

1 จัดฟัน cl.1 case report ก่อนหลัง

ก่อนและหลังการรักษา

ก่อนการรักษา cl.1

ก่อนการักษา

หลังการรักษา cl.1

หลังการรักษา

ก่อนและหลังการจัดฟัน casem report

ก่อนและหลังการรักษา

เรียนจัดฟันแบบ On site เปิดรับรุ่น 7  : เริ่มเรียน ประมาณ พค. 2023

 
 

    บริการที่คุณสนใจ

    เอกสารที่ต้องการส่ง (ให้ใช้ไฟล์ภาพ (Choose file) เท่านั้น และขนาดไม่เกิน 1 Mb.)