TADs หมุดดึงฟัน

TADs (Temporary Anchorage Devices) คือ หมุดที่นำไปยึดไว้ในกระดูกขากรรไกร เพื่อช่วยเพิ่มแรง (คล้ายสมอ) ในการดึงฟันไปในทิศทางที่ต้องการ

เรียนจัดฟัน เปิดรับรุ่น 6 แล้ว : เริ่มเรียน 19 พค. 2021

 
 

Education is not preparation for life; education is life itself.

– John Dewey

ภาพแสดง ก่อน และ หลัง การจัดฟัน

คนไข้ที่รับการรักษาด้วยการจัดฟันร่วมกับการปักหมุดยึดฟัน

หมุดจัดฟัน เรียนจัดฟัน

ก่อนการจัดฟัน

หมุดจัดฟัน เรียนจัดฟัน หลังการรักษา

หลังการรักษาจัดฟันร่วมกับการใส่หมุดจัด 2 ตัวข้างล่าง

TADs Cl.1 เรียนจัดฟัน

ภาพก่อน หลังการจัดฟันร่วกับการใส่หมุดจัด 2 ตัวข้างบน

เรียนจัดฟัน เปิดรับรุ่น 6 แล้ว : เริ่มเรียน 19 พค. 2021