Cl.1 การสบฟันแบบที่ 1 เป็นการแบ่งลักษระการสบตามลักษณะโครงสร้างของขากรรไกรบน/ล่าง ที่มีขนาดของขากรรไกรบน/ล่างที่สมดุลย์กัน แต่มีความผิดปกติที่

  • การเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันเก ฟันขึ้นผิดที่ ฟันเกิน ฟันหายไปแต่กำเนิด ฟันหายไปจากฟันผุ
  • ขนาดของขากรรไกรบน/ล่างมีขนาดใหญ่มากกว่าปกติ เช่นที่เราเรียกว่า ฟันเหยิน หน้าเหมือนคนอัฟริกัน หน้าอูม

ภาพแสดงก่อน หลังการรักษา

คนไข้ ชายไทย อายุ 27 ปี มาเข้ารับการรักษาด้วยว่า การมีฟันเกและเหยิน คนไข้ได้รับการถอนฟันกรามน้อย 4 ซี่

1 จัดฟัน cl.1 case report

ภาพก่อนการรักษาการจัดฟันแบบที่ 1 มีความผิดปกติที่การเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันเก ฟันหาย ฟันเหยิน