Category Archives: functional Appliances

Functional Appliances คือ เครื่องมือที่จะมีการทำงานก็ต่อเมื่อมีการขยับของขากรรไกร การกลืนน้ำลาย การพูด การเคี้ยวอาหาร เป็นต้น โดยหลักการคือใช้แรงที่เกิดขึ้นจากการที่คนไข้ขยับขากรรไกร เพื่อนำมาดึงฟันไปในทิศทางที่ต้องการ