Category Archives: Cl.2 การสบฟันผิดปกติแบบที่ 2

Cl.2 malocclusion คือความผิดปกติของความสัมพันธ์ของขากรรไกรบนและล่าง เช่น ขากรรไกรบนใหญ่กว่า ขาหรรไกรล่าง, ขากรรไกรบนปกติ